Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja nie jest wymagana, jeżeli nie występuje strefa zagrożenia wybuchem,
a ponadto :

- kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3
- kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1,500 m3
- powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2