OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE PPOŻ I PP

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE PPOŻ I PP

W warsztacie samochodowym, tak jak w każdym innym miejscu pracy pracodawca jest zobowiązany do spełnienia obowiązków wynikających z kodeksu pracy, w tym dotyczących zakresu z pierwszej pomocy jak i ochrony przeciwpożarowej.

PIERWSZA POMOC

Zgodnie z art. 209 kodeksu pracy obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy spoczywa na pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy, zorganizować punkty pierwszej pomocy i uzgodnić wyposażenie apteczek z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami. Bardzo istotnym elementem jest powierzenie obsługi punktów pierwszej pomocy i apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom.

Zgodnie z kodeksem karnym: „Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy spośród pracowników, jednakże nie muszą być to osoby, które odbyły szkolenie specjalistyczne wystarczy, że pierwsza pomoc jest omawiana na szkoleniach wstępnych i okresowych z dziedziny BHP.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Obowiązki pracodawcy w zakresie ppoż. również wynikają z art. 209 kodeksu pracy oraz z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). Pracodawca jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenia pracy przed zagrożeniem pożarowym.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ppoż.:

  • Wyznaczenie osób do zwalczania pożarów i ewakuacji
  • Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru,
  • Zapewnić minimum 1 m dostępu do gaśnic i hydrantów wewnętrznych
  • Powinien uzyskać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego od zarządcy budynku i zapoznać z nią podległych mu pracowników (np. podczas szkolenia z zakresu bhp).
  • Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

Ważne: Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku przejmuje – w całości lub w części – zarządca lub użytkownik, na podstawie umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

Anna Kulecka

Z-ca Głównego Specjalisty ds. BHP

Koordynator ds. rozwoju

BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT

__________________________________________

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *