Chemia na Warsztacie Samochodowym

CHEMIA NA WARSZTACIE SAMOCHODOWYM

Substancje wykorzystywane podczas pracy na warsztatach samochodowych  mogą być przyczyną chorób, zatrucia, czy śmierci pracownika. Czynniki chemiczne mogą się dostawać do organizmu człowieka przez drogi oddechowe, skórę lub układ pokarmowy. Produkty, z jakimi mają styczność pracownicy warsztatów samochodowych to przede wszystkim oleje, środki antykorozyjne, płyny hamulcowe, płyn chłodniczy, masy szpachlowe, płyny do spryskiwaczy, lakiery, farby, rozpuszczalniki, kleje, utwardzacze, produkty myjące itp. Praca ze szkodliwymi substancjami chemicznymi należy do szczególnie niebezpiecznych, szczególnie praca na lakierni i wymaga specjalnej uwagi pracodawcy. Temat ten jest często sprawdzany podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, czy Inspekcję Sanitarną.

Dokumenty dotyczące chemii, jakie powinien posiadać pracodawca to:

  • Wykaz substancji chemicznych i mieszanin, z uwzględnieniem tych, które sklasyfikowano jako stwarzające szczególne zagrożenie,
  • Karty charakterystyki substancji i mieszanin,
  • Wykaz pracowników zapoznanych z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki,
  • Zapis w ocenie ryzyka pracowników o stosowanych substancjach chemicznych,
  • Pomiary czynników w środowisku pracy np. dla mechanika – substancje tlenek azotu, ditlenek azotu, tlenek węgla występujące w spalinach; dla blacharza, który spawa – substancje jak tlenek żelaza, mangan, czy dla lakiernika – etylobenzen, ksylen, nafta w zależności od rodzajów stosowanych lakierów i utwardzaczy,
  • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem prac z chemikaliami,
  • Instrukcje stanowiskowe bhp postępowania z materiałami i substancjami niebezpiecznymi.

Sama poprawna dokumentacja to pół sukcesu. Ważna jest świadomość pracowników, co substancje mogą powodować i jak powinni się przed szkodliwymi czynnikami chronić. W kartach charakterystyki zamieszczone są informacje dot. zagrożeń, jakie powodują, składu substancji, pierwszej pomocy, postępowania w przypadku pożaru, magazynowania substancji oraz ich właściwości fizyczno-chemiczne. To właśnie w części 8 karty charakterystyki są określone przez producenta środki ochrony indywidualnej dla pracowników wraz z podaniem norm, jakie powinny spełniać. Pracodawca kierując się tym powinien zakupić pracownikom odpowiednie środki ochrony m.in. maseczki ochronne, okulary ochronne, rękawice ochronne.

Podczas pracy z substancją chemiczną należy zwracać uwagę na opakowanie, w jakim się znajduje – powinno być szczelnie zamknięte. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta z piktogramami wskazującymi na zagrożenia substancji.

Aktualne piktogramy występujące na opakowaniach substancji chemicznych oraz w kartach charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

– toksyczność ostra kat. 1, 2, 3

– działanie żrące na skórę

– poważne uszkodzenie oczu

– działanie drażniące na skórę/oczy

– działanie uczulające na skórę

 – toksyczność ostra kat. 4

  – działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe kat. 3

– rakotwórczość

– działanie mutagenne

– działanie szkodliwe na rozrodczość

– działanie uczulające na drogi oddechowe

– działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 1, 2

– zagrożenie spowodowane aspiracją

– działanie wybuchowe

-łatwopalne                                                       

– działanie utleniające

-samoreaktywne

-piroforyczne

-nadtlenki organiczne

-samonagrzewające się

-uwalniające gazy w kontakcie z wodą.

Joanna Kowalczyk

Specjalista ds. BHP

BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT

__________________________________________

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *