ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUMENTY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUMENTY

Na każdym pracodawcy zgodnie z art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ciąży obowiązek zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednak nie tylko Konstytucja reguluje kwestie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, zostały one wskazane również w innych aktach prawnych m.in.  art. 15 Kodeksu Pracy zobowiązuje Pracodawcę do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawco pamiętaj! Na zakres Twojej odpowiedzialności nie wpływają obowiązki pracowników w zakresie BHP ani powierzenie tego działu specjaliście spoza zakładu pracy.

Pracodawco, masz obowiązek:

 • Poddawać pracowników badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym. Obowiązuje zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W badaniach należy uwzględnić wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.
 • Zapewnić pracownikowi szkolenie w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie zgodnie z terminowością (więcej w artykule SZKOLENIA BHP NA WARSZTACIE)

UWAGA! NIE MOŻNA DOPUŚCIĆ PRACOWNIKA DO PRACY BEZ WYMAGANEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP

 • Sporządzić ocenę ryzyka zawodowego oraz poinformować pracowników o zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach a także o działaniach ochronnych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń. W związku ze stosowaniem w warsztacie szeregu substancji chemicznych nie można koniecznym jest uwzględnienie ich podczas szacowania ryzyka (więcej w artykule CHEMIA NA WARSZTACIE)
 • Poinformowania pracowników o wyznaczonych osobach do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Przekazać pracownikom szczegółowe instrukcje i wskazówki, dotyczące przepisów bhp na stanowiskach pracy
 • Zapewnić pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dostosowane do zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz poinformowania go o sposobach posługiwania się nimi (więcej : ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ – A BEZPIECZEŃSWO NA WARSZTACIE)
 • Przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować je, przechowywać oraz udostępniać je pracownikom (więcej : ŚRODOWISKO PRACY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUEMENTY)

Poniżej przygotowaliśmy dla Was wzory niezbędnego MINIMUM jakie musicie posiadać aby wywiązać się ze swojego podstawowego obowiązku jakim jest zapewnienienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należy pamiętać, że kształtowanie systemu BHP w każdym zakładzie pracy jest procesem ciągłym i wymagającym aktualizacji w przypadku zmian procesów pracy.

Pamiętajmy również, że zapewnienie przez pracodawcę niezbędnej dokumentacji nie jest wystarczające. Kluczem do sukcesu jest sprawne wdrożenie wszystkich zapisów oraz dawanie dobrego przykładu pracownikom przez kierownictwo.

WZORY

Szkolenia BHP

 1. karta szkolenia wstępnego BHP,
 2. ewidencja szkolenia wstępnego BHP,
 3. ewidencja szkolenia stanowiskowego BHP,

Ryzyko zawodowe

 1. oświadczenie o zapoznaniu z przepisami i orz
 2. rejestr zbiorczy zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego
 3. przykładowa karta oceny ryzyka zawodowego

Instrukcje stanowiskowe BHP

 1. przykładowa instrukcja BHP
 2. zapoznanie z instrukcjami BHP

Pierwsza pomoc i ewakuacja

 1. wykaz osób wyznaczonych do pp.
 2. wykaz osób wyznaczonych do ppoż.

Aleksandra Danek

Specjalista ds. BHP

BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT

__________________________________________

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *