NADZÓR BHP NA WARSZTACIE

NADZÓR BHP NA WARSZTACIE

W warsztacie tak jak w każdym innym miejscu pracy, pracodawca odpowiedzialny jest za nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP. Szczególnie, że praca na warsztacie samochodowym pełna jest wielu zagrożeń.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy to właśnie odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest absolutnie podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Z uwagi na fakt, że pracodawca nie zawsze może być w miejscu wykonywanych pracy wyznaczyć musi osoby nadzorujące, które odpowiadały będą za stan BHP podczas jego nieobecności. W sektorze nadzorującym w zakładzie pracy tak naprawdę znajdować się może cały szereg stanowisk – jest to zależne od struktury firmy, jej wielkości, ale i od samego pracodawcy. Najczęściej jednak na warsztatach pojawia się nazewnictwo MISTRZ lub KIEROWNIK ZMIANY. Ich obowiązki będą takie same. Wróćmy jednak do Kodeksu pracy, bo to właśnie w. Art. 212 KP są one bardziej szczegółowo opisane:

  • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Co to oznacza w praktyce? Że, jako nadzór musimy zadbać kompleksowo o całe stanowisko pracy zaczynając od zapewnienia bezpiecznych maszyn, urządzeń i narzędzi do pracy, zapewnienia ich przeglądów, po zapewnienie odpowiednich odległości na stanowiskach pracy, bezpiecznych przejść i dojść do stanowisk a także zadbanie o to, aby praca odbywała się w warunkach ergonomicznych dla pracownika.

  • Dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Oprócz zapewnienia środków ochronnych musisz również dbać o ich sprawność. Dotyczy to organizowania regularnych serwisów, przeglądów, kontroli powierzanego sprzętu ochronnego. Nie zapomnij o poinformowaniu pracowników o konieczności zgłaszania i wymiany sprzętu już uszkodzonego – poinformuj ich również, skąd pobierać mogą nowe środki ochronne. Jednak ten punkt to nie tylko dbanie o dobry stan śoi. TO również NADZÓR nad tym, czy pracownik stosuje je w prawidłowy sposób. Czy np. okulary ochronne są prawidłowo stosowane? Czy ma prawidłowo założona maskę ochronną podczas lakierowania? To ty dopuszczasz pracownika do pracy, więc musisz mieć pewność, że po instruktażu zrozumiał w jakich sytuacjach i w jaki sposób ma stosować te środki.

  • Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy

Jak wynika z powyższego to NADZÓR odpowiada za organizacje miejsca pracy w sposób jak najbardziej zabezpieczający pracowników przed wypadkami przy pracy czy w dalszej perspektywie czasowej przed chorobami zawodowymi.

  • Dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Poinformuj pracowników o konieczności zgłaszania usterek w funkcjonowaniu maszyn i urządzeń. Twoim obowiązkiem jest zabezpieczenie niesprawnych urządzeń przed dostępem innych osób, zorganizowanie naprawy, ewentualne wycofanie z użytkowania w sytuacji, gdy naprawa nie jest możliwa. Nie zapomnij także, o regularnych przeglądach sprzętu, który podlega pod kontrole Urzędu Dozoru Technicznego! Ale o tym w osobnym artykule (tu może być link do art. o podnośnikach).

  • Egzekwowanie przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

To w obowiązku pracodawcy leży kontrolowanie czy pracownicy przestrzegają przepisów BHP. Jeśli widzisz, że pracownik nie stosuje się do zasad BHP, np. nie stosuje środków ochrony indywidualnej, przebywa w strefie zagrożenia – musisz zwrócić mu uwagę, pouczyć, a jeśli mimo tego nie stosuje się do przepisów masz prawo zawnioskować o jego ukaranie.

  • Zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami

To lekarz medycyny pracy decyduje na podstawie stanu zdrowia pracownika i skierowania na badania lekarskie o tym, czy pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku pracy.  Bierze pod uwagę wszystkie czynniki występujące na danym stanowisku pracy. W sytuacji wydania przez lekarza ograniczeń w tym zakresie nadzór ma obowiązek stosować się do tych wytycznych.

Dla właściciela warsztatu, zapewne wydawać się może, że tych punktów jest wiele i będą trudne do realizacji w tak obszernym zakresie. Wiele z firm korzysta więc z usług doradztwa BHP, które dzięki swojemu doświadczeniu szybko mogą ocenić warunki pracy, wydać zalecenia do realizacji, dzięki czemu podczas nieoczekiwanej kontroli Instytucji nadzorującej Pracodawca uniknąć może kar finansowych za niedopełnienie przepisów BHP.

Art. 212 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

…………………………………………………………………………………………

(PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH KORZYSTANO**)

Aleksandra Tokarczyk

Specjalista ds. BHP

BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT

__________________________________________

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *