JAK WŁAŚCIWIE I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP PRZEPROWADZIĆ INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY ?

JAK WŁAŚCIWIE I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP PRZEPROWADZIĆ INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY ?

Przeprowadzając instruktaż stanowiskowy warto najpierw zapoznać się z informacjami jak długo ma on trwać, jakie cele powinien osiągnąć pracownik, kto musi przejść powyższy instruktaż. Znając przytoczone informacje możemy zapoznać się z programem szkolenia oraz etapami jego realizacji, aby pracownik jak najlepiej był przygotowany do wykonywania  pracy na danym stanowisku.

                Instruktaż stanowiskowy jest drugą częścią szkolenia wstępnego. Musi być on przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywanej pracy. Minimalny czas trwania tego szkolenia wynosi odpowiednio:

 1. minimum 2 godziny lekcyjne (trwające po 45 minut) dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno- biurowych, narażonych na działanie czynników uciążliwych,
 2. minimum 8 godzin lekcyjnych (trwających po 45 minut) dla osób, które podejmują pracę na pozostałych stanowiskach pracy.

Warto pamiętać, iż minimum 2 godziny instruktażu są przeznaczone dla pracowników administracyjno- biurowych, gdzie występują wyłącznie czynniki uciążliwe. Jeśli zaś pracownik na stanowisku administrcyjno- biurowym musi przebywać na warsztacie narażony jest również na czynniki szkodliwe takie jak np. hałas, pyły spalin, więc jego instruktaż stanowiskowy powinien wynosić minimum 8 godzin lekcyjnych (trwających po 45 minut).

 

                Zapis w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje, że celem takiego szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 1. informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 2. wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
 3. wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

 

                Kto zatem powinien uczestniczyć w instruktażu stanowiskowym? Rozporządzenie, o którym autor artykułu pisał wcześniej określa również grupy pracowników, które muszą odbyć takie szkolenie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Są to:

 • pracownicy nowo zatrudniani na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych,
 • pracownicy, którzy zostali przeniesieni na stanowiska opisane w punkcie powyżej,
 • w przypadku zmiany warunków techniczno- organizacyjnych, np. zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmiana narzędzi, maszyn i innych urządzeń,
 • studenci odbywające praktyki studenckie bądź uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

                Szkolenie BHP – instruktaż stanowiskowy trwający 8 godzin lekcyjnych powinien obejmować 5 etapów i być dostosowany do konkretnego stanowiska pracy. Etapy obejmują:

 1. Rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem– powinny podczas takiej rozmowy być zawarte informacje dotyczące:
 • warunków pracy (np. oświetlenie, wentylacja, urządzenia techniczne, pozycję ciała, jaką pracownik powinien przyjąć w związku z wykonywaną pracą, narzędzia  niezbędne na stanowisku pracy, przebieg całego procesu  w nawiązaniu do całego procesu produkcyjnego),
 • omówienia czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, przedstawienie oceny ryzyka zawodowego związanego z danym stanowiskiem,
 • sposobów postępowania w razie wypadku lub awarii,
 • przygotowanie wyposażenia stanowiska pracy do wykonania określonego zadania.
 1. Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika– musi on zawierać informacje zgodne z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pokaz powinien uwzględnić metody bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i duży nacisk kłaść na czynności, które mogą się okazać dla pracownika trudne.
 2. Próbne wykonanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy
 3. Samodzielną pracę instruowanego  pracownika pod nadzorem instruktora
 4. Sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 dnia 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (Dz. U. 2004, nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

(PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH KORZYSTANO**)

Emilia Solecka

Inspektor ds. BHP

BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT

__________________________________________

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *